Kategorie
Jesteś tutaj:

Regulamin

powrót

Regulamin sklepu internetowego

www.hurt.andex.pl

 

Wstęp

 

Niniejszy regulamin jest nieprzerwalnie dostępny pod adresem www.hurt.andex.eu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „ANDEX baterie dla wszystkich”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa                             i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. 

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest:  „ANDEX” GWIŻDŻ I GWIŻDŻ SPÓŁKA JAWNA zsiedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Katowickiej 34 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000088075, NIP: 6321001319, REGON: 272351378, reprezentowana przez: Łukasz Gwiżdż, Mariusz Gwiżdż telefon kontaktowy: + 48 32) 75 29 555, adres poczty elektronicznej:  bok@andex.eu, zwana dalej Sprzedawcą.    

 

§ 1Definicje

 

1.     Administrator danych osobowych– Sprzedawca.

 1. Czas realizacji zamówienia– czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
 2. Czas dostawy– czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.

4.    Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 1. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 2. Formularz zamówienia– usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 4. Klient :
 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konto Klienta– usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
 3. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
 4. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin– niniejszy regulamin sklepu.
 6. Sprzedawca – „ANDEX” GWIŻDŻ I GWIŻDŻ SPÓŁKA JAWNA zsiedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Katowickiej 34 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000088075, NIP: 6321001319, REGON: 272351378.   
 7. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną www.hurt.andex.eu, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
 8. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Umowa sprzedaży –oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. 
 10. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
 12. Zamówienie–oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

§ 2 Informacje ogólne

 

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
 2. Niniejszy regulamin jest skierowany do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (tj. Klientów dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Sprzedawca informuje, iż oferuje sprzedaż tzw. towarów outletowych w ramach prowadzonego sklepu internetowego. Sprzedawca w zakresie ujawnionych i opisanych wad towaru outletowego (tzw. wady ujawnione) jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży. 
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane                       w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.
 5. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
 6. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są                                     na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
 7. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
 8. Zakupu towaru może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca umożliwia wysyłkę do innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej wyłącznie po dokonaniu indywidualnych ustaleń z Klientem poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie                          z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

10.  Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu. 

11.  W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

12.  Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń. 

13.  Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.

14.  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
 2. przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.

 

§ 3Korzystanie ze sklepu internetowego

 

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

- telefoniczny, pod numerami +48 32 75 29 555, +48 502 853 989, w godzinach od 9.00 – 16.00,

- mailowy, wysyłając maila na adres: bok@andex.eu

- pod adresem miejsca wykonywania działalności: ul. Katowicka 34 A, 43-600 Jaworzno.

 1. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe po założeniu konta Klienta w sklepie.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu możliwe jest po założeniu konta Klienta. 
 3. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bezpośrednio po założeniu konta Klienta.  
 5. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
 6. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

8.    Ceny towarów dostępnych na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich, euro lub funtach szterlingach i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych.

9.    O kosztach dostawy,  które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 1. Koszty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 2. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
 3. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego i mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres podany w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: bok@andex.eu
 5. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu. 
 6. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 7. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły                                         i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 4 Zakładanie konta w sklepie

 1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „zarejestruj się” widoczną w górnej belce strony. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasła składającego się ze wskazanej minimalnej liczby znaków. Założenie konta jest również dostępne poprzez zakładkę „zaloguj się”.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.
 3. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.
 4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu (z jego treścią można zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza), a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji. 
 6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.
 7. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „załóż konto”.
 8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo                         w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

§ 5 Formularz kontaktowy

 

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „wyślij wiadomość”.

 

§ 6 Zasady składania zamówienia

 

1.    Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.

2.    Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.    Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia. 

4.    Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.

5.    Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.

6.    Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty  i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.

7.    Zakupu może dokonać Klient, który jest zalogowany do konta.

8.    Złożenie zamówienia następuje po założeniu konta Klienta i wypełnieniu formularza zamówienia oraz kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny, do momentu jego kliknięcia Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego). 

Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, pod którą prowadzi działalność, numer NIP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar, ilość, miejsce, sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów.

 1. Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "złóż zamówienie". 
  1. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

11.  Klient potwierdza zamówienie kliknięciem w link przesłany w wiadomości e-mail, który zawiera numer zamówienia, jeśli jest taka opcja.  

 1. Klient do momentu kliknięcia przycisku "złóż zamówienie" ma możliwość edytowania zamówienia.

 

§ 7 Płatność i dostawa

 

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy dostępnej po zalogowaniu się do konta Klienta.
 2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru: 
 1. Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,
 2. Klient może skorzystać z bezpłatnego odbioru osobistego, dostępnego pod adresem: ul. Katowicka 34A, 43-600 Jaworzno.
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
 1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 2. płatność za pobraniem, 
 3. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: 

konto PLN – 95 1050 1302 1000 0008 0182 8310,

 1. płatność w formie przedpłaty na powyższy rachunek bankowy.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „koszty dostawy".
 2. Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru fakturą VAT, która jest dołączana do zamówionego towaru.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w formie przedpłaty, jest On zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni. 
 5. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).
 6. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.
 8. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 9. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub poza obszarem Unii Europejskiej,na adres uzgodniony ze Sprzedawcą.
 10. Koszt wysyłki za granicę może być różny w zależności od kraju dostawy, wagi paczki, rozmiarów paczki, ilości lub sposobu zapakowania. W celu skorzystania z wysyłki za granicę należy dodać towar do koszyka oraz ustalić kraj dostawy bezpośrednio ze Sprzedawcą jeszcze przed złożeniem zamówienia, kontaktując się telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail. 

 

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.
 5. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiąca potwierdzenie.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.
 7. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
 8. Czas realizacji różni się w zależności od typu towaru – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup towaru. Termin realizacji zamówienia i dostawy towaru do Klienta wynosi zazwyczaj od 1 do 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
 9. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. W tym przypadku termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. 

W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 1. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

11.   Początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
 2. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
 4. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, są zobowiązani dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości Klient jest zobowiązany  w obecności Kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli powyższe czynności nie zostaną dokonane, a towar okaże się wadliwy, Klient traci uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w związku z dostarczeniem niepełnowartościowego towaru. 

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym  Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku następuje bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

 

§ 10 Rękojmia i reklamacja

   

 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona, Sprzedawca może w wyjątkowych sytuacjach rozważyć reklamację towaru złożoną przez Przedsiębiorcę.
 2. Klient będący Przedsiębiorcą przejmuje korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia z chwilą wydania towaru przez Sprzedawcę wybranemu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru oraz za utratę, uszkodzenie czy ubytek towaru powstałe od momentu przekazania do przewozu aż do momentu wydania Klientowi.  
 3. Klient- Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju jeżeli jest ona dostarczana za pośrednictwem przewoźnika. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.
 5. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wyłącznie przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego zmieszczonego na stronie sklepu jako załącznik do niniejszego regulaminu, konieczne jest podanie wszystkich wyszczególnionych w formularzu informacji:

a)            dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,

b)            datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,

c)             przedmiot reklamacji,

d)            żądanie Konsumenta.

6.      Formularz reklamacyjny można złożyć np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@andex.eu.

 1. W razie zastosowania przez Klienta innej formy niż formularz wskazany powyżej, reklamacja zostanie odrzucona.
 2. Dokumentem uprawniającym do złożenia reklamacji jest dowód zakupu w postaci faktury VAT, którą należy dołączyć do formularza reklamacyjnego.
 3. Jeszcze przed przesłaniem formularza reklamacyjnego oraz przed wysyłką towaru do Sprzedawcy, Klient- Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontaktu się ze Sprzedającym. Towar wysłany bez porozumienia ze Sprzedawcą nie zostanie odebrany, a reklamacja nie zostanie rozpatrzona.   
 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. 

11.   Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na własny koszt, na adres Sprzedawcy podany w § 3. Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty dostarczenia wadliwego towaru zostaną Klientowi zwrócone.
 2. Reklamacje towarów zakupionych przez Konsumentów spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpatrywane są zgodnie z przepisami danego kraju.

 

§ 11 Dane osobowe w sklepie internetowym

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

§12 Postanowienia końcowe

 

1.    Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.    W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.    Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.    Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.

6.    Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

7.    Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.

8.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.

Proszę czekać, trwa ładowanie...